סוגיות בנאותות מחקרים

סוגיות בנאותות מחקרים

סוגיות בנאותות מחקרים

סוגיות בנאותות מחקרים הנוגעות למחקר בבר-אילן כוללות:

ניגודי עניינים פיננסיים

חוקרי בר-אילן מחויבים להצהיר בכתב שאין במחקריהם ניגודי עניינים כלפי כל גורם אחר, מממן או אחר.

ניסויים בבני אדם

אוניברסיטת בר-אילן רואה עצמה אחראית להגנת זכויותיו ושלומו של כל אדם המשתתף במחקר שמתנהל במסגרת האוניברסיטה או בחסותה. הוועדה לאישור מחקרים בהשתתפות נבדקים אנושיים (IRB) היא האחראית למימושה של אחריות זו; כל בקשה לשימוש בנבדקי מחקר אנושיים חייבת להימסר לוועדה זו ולקבל את אישורה. הדרישה להגשת בקשות כאלה מיועדת בין השאר לחדד את מודעות החוקרים להתחייבויות האתיות והמשפטיות שהם מקבלים על עצמם, כל אימת שהם מתכננים מחקר בהשתתפות נבדקים אנושיים. חברי IRB ממונים על ידי הרקטור, והוועדה כוללת שבעה אנשי סגל אקדמי ובעלי תפקידי ניהול; אחד מחבריה חייב להיות נציג הקהילה.

שימוש בבעלי חיים

אוניברסיטת בר-אילן פיתחה קווי מדיניות בדבר השימוש בבעלי חיים במחקר. מדיניות זו והנהלים הנובעים ממנה מבטיחים שבעלי החיים יקבלו טיפול הומאני. אוניברסיטת בר-אילן מצייתת לאותם חלקים של נוהלי המחקר, הבדיקה וההוראה הנוגעים לטיפול בבעלי חיים ולשימוש בהם, ככל שהם רלוונטיים לחוק הציבורי של ארצות הברית בדבר צער בעלי חיים במעבדה, כפי שהוא מתוקן מעת לעת, ולחיקוקים אחרים.

סביבה, בריאות ובטיחות

מדיניות הסביבה, הבריאות והבטיחות של בר-אילן מתייחסת לסוגיות של קיימות, של בריאות מערכות אקולוגיות ושל בריאות העובדים ובטיחותם.

סביבה, בריאות ובטיחות – הסדרת מחקרים במחוללי מחלות

בטיחות ביולוגית

הנחיות הבטיחות הביולוגית של בר-אילן פותחו על מנת לספק סביבות בטוחות לאנשים המטפלים במעבדות בחומרים העלולים להתגלות כסיכונים ביולוגיים. המטרה הראשונה במעלה של הנחיות אלה היא לצמצם או למזער את החשיפה לחומרים כאלה, באמצעות יישומן של שיטות בטוחות לניהולם ולהכלתם.

דנ”א משוחבר

מדיניות הדנ”א המשוחבר (Recombinant DNA) של בר-אילן מיועדת להבטיח את בריאותם ואת בטיחותם של עובדי המעבדות שלנו, למזעור הסיכונים לציבור הרחב ולווידוא שהמידע המתקבל ממחקרים בתחום זה לא ישמש ככלי נשק במלחמה או בטרור

התנהלות מחקרית פסולה

אוניברסיטת בר-אילן מחויבת לקיים ולתמוך באמות המידה הגבוהות ביותר של אתיקה ויושרה בפעילויותיה המחקריות והמדעיות. כמו כן, אוניברסיטת בר-אילן מחויבת ליישום קווי המדיניות והנהלים שהנהיגה למניעת התנהלות מחקרית פסולה, ולחקירת טענות לכאורה בדבר התנהלות פסולה. קווי המדיניות והנהלים הללו חלים על כל אדם ואדם בבר-אילן העוסק במחקר בה, לרבות ובלא למעט מחקרים בתמיכת שירות בריאות הציבור של ארצות הברית. התנהלות מחקרית פסולה כוללת בידוי או זיוף נתונים, גניבת רעיונות או פלגיאריזם ישיר ופגיעה ביושרת עבודתם של אחרים. התנהלות מדעית פסולה עלולה לגרור סוגים שונים של ענישה מנהלית, כגון פיטורים מהאוניברסיטה או הפסקת העסקה.

 

טפסים ומסמכים

קווים מנחים לעבודתה של ועדת סקירה מוסדית – IRB

הנחיות לקבלת אישור לניהול מחקר

נוהל לקבלת אישור ועדת סקירה מוסדית לביצוע מחקר

דוגמא לבקשה לוועדה מוסדית לאישור מחקר

דוגמא לטופס הסכמה מדעת להשתתפות במחקר

דוגמא להצהרת החוקר/ת האחראי/ת למחקר

ניסויים בבע”ח

סביבה, בריאות ובטיחות – הסדרת מחקרים במחוללי מחלות